Sledujte aktuálně

Nadace Pomáháme Znojemsku Nadační fond Pomáháme Znojemsku

O nadačním fondu

Mým cílem je, aby lidé v našem okrese měli v rámci možností co nejlepší podmínky k aktivnímu životu. Po delší úvaze jsem usoudil, že nejúčinnější formou pomoci by mohlo být založení nadačního fondu, ze kterého by bylo možno poskytovat podporu jak lidem potřebným, tak lidem aktivním a obětavým, kteří v regionu působí a snaží se dělat něco pro druhé.

Proto jsem založil Nadační fond Pomáháme Znojemsku, jehož posláním je podpora rozvoje regionu okresu Znojmo, a to zejména v oblasti vzdělávání, zdravotnictví, sociální pomoci, ale také v oblasti rozvoje sportovních, kulturních a dalších volnočasových aktivit, zejména dětí a mládeže.

Jako počáteční vklad jsem na transparentní účet fondu vložil 100 000 Kč a budu se snažit obdobnou částkou přispívat i v dalších letech. Ale to by samozřejmě nestačilo. Proto budeme pořádat s kolegy různé aktivity, které přinesou do fondu peníze. Například na podzim to budou některé z besed pořádaných v klubu Harvart, jejichž výtěžek půjde právě do nadačního fondu. Spolu s počátečním vkladem by tyto příjmy fondu měly být okolo čtvrt milionu Kč, tzn. že z této částky by bylo možné podpořit například více než 20 projektů po 10 tis. Kč. Ale já pevně věřím, že se nám podaří přesvědčit i některé podniky, aby se aktivně připojily. Osobně bych byl spokojen, kdyby částka určená na podporu projektů byla okolo půl milionu Kč ročně.

Zájemci o přidělení příspěvku z nadačního fondu pro rok 2020 mají možnost podat žádost do konce září 2020. Formulář pro vyplnění žádosti o finanční příspěvek je k dispozici v sekci Žádost o příspěvek. O výběru projektů, které získají nadační příspěvek, rozhodne správní rada nadačního fondu.


Na co budou příspěvky do nadačního fondu použity?

1) Do oblasti zdravotnictví a sociální pomoci, například dětskému oddělení znojemské nemocnice, domovům seniorů, znojemské charitě apod. Konkrétní účel podpory bude konzultován s jednotlivými organizacemi, které navrhnou oblasti, do kterých je pro ně finanční podpora nejpotřebnější.

Jedná se například o finanční příspěvky na:

2) Na rozvoj sportovních, kulturních a dalších volnočasových aktivit dětí a mládeže, například zakoupením sportovního vybavení do různých zájmových kroužků apod., které umožní dětem aktivně využívat volný čas v okolí svého bydlení nebo pořádáním „nemistrovských“ sportovních soutěží na základních školách nebo různými sportovními, zábavními a zájmovými spolky pro nejmenší děti, aby získaly kladný vztah ke sportu.

V minulých letech se uskutečnily například turnaje chlapců a děvčat ve florbale, malé kopané, běžecké závody s Jarmilou Kratochvílovou apod.

Poznámka: Dárce může určit, na jakou konkrétní pomoc bude jeho příspěvek použit.


Slovo zakladatele fondu Pavla Štohla

Od narození žiji ve Znojmě a jako znojemský patriot jsem do Senátu kandidoval s tím, že pokud budu zvolen, bude jednou z mých priorit pomoc našemu regionu. Aby lidé v našem okrese měli pokud možno co nejlepší podmínky k aktivnímu životu. Po zralé úvaze jsem usoudil, že nejschůdnější formou pomoci by mohlo být založení nadačního fondu, ze kterého by bylo možno poskytovat podporu jak lidem potřebným, tak lidem aktivním a obětavým, kteří v regionu působí a snaží se dělat něco pro druhé.

Podpora může být adresována buď přímo jednotlivcům (např. poskytování příspěvků osobám pracujícím jako dobrovolníci s dětmi a mládeží) nebo prostřednictvím různých organizací (například mateřských a základních škol, sportovních, zdravotnických a sociálních zařízení, neziskových organizací, spolků).

Budu velmi rád, pokud tato snaha najde v regionu odezvu a podniky a organizace z našeho znojemského okresu budou v uskutečňování finanční podpory nápomocni.